Vevchani - Macedonia

Вевчански Извори – споменик на природата кој морате да го посетите

Вевчанските извори се споменик на природата сместен на источните падини на Јабланица на 940 м надморска висина.

Овие 7 помали извори ја формираат Вевчанска Река која е долга приближно 6 км и која под селото Велешта се влива во Црн Дрим.
Преку долгогодишни мерења утврдено е дека во една секунда во просек истекуваат и до 1500 литри вода, која жителите на Вевчани ја користат за пиење и наводнување.

From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia
From Vevcani Macedonia