Back
Next

Црква Свети Ѓорѓи

Црквата Свети Ѓорѓи во село Старо Нагоричане била подигната врз остатоците на постар храм, кој според едно предание го изградил византискиот цар Роман IV Диоген (1067— 1071).

St. George church - Staro Nagorichane - frontal viewОд врежаниот натпис над западната влезна врата на црквата може да се види дека денешната црква е обновена од страна на српскиот крал Стефан II Милутин во 1313 година.

Манастирска слава – 6 мај – Ѓурѓовден

Црквата Св. Ѓорѓи е трикорабна, петкуполна градба во форма на впишан крст со издолжен травеј кон источниот и западниот дел.

Interior - St. George church - Staro Nagorichane Живописот на црквата е изработен во 1317/18 година, и истиот до денес е зачуван во добра состојба.

Interior - St. George church - Staro Nagorichane Имињата на зографите, Евтихие и Михаило стојат на југо-западниот столб и на северниот ѕид, во средината на црквата, а воедно тие се автори на живописот на охридската црква Св. Богородица Перивлептос (Св. Климент) и манастирот Св. Никита во Скопска Црна Гора.

Interior - St. George church - Staro Nagorichane Особена реткост претставува иконостасот изработен од камени столбови, орнаментиран архитрав и парапетни плочи. Лево и десно од царските двери, се насликани Св. Ѓорѓи, патронот на црквата и Богородица Пелагонитиса.

Интересно: Во југозападниот ѕид од манастирската црква после битката кај Велбужд, по налог на крал Милутин, погребан е бугарскиот цар Михајло III Шишман (1322—1330).

Back
Next