st george velushina

Манастир Св. Ѓорѓи – Велушина, Битола – 360 Виртуелна прошетка

Манастирот Св. Ѓорѓи, е сместен на едно возвишение на 1.7 км западно од село Велушина.

Oд овој манастир е видлив од поголемиот јужен дел од Пелагониската котлина, а ноќе од спротивната страна јасно се гледа осветлениот крст во дворот на манаsтирот.

Повеќе:

Виртуелната прошетка е креирана од член на OFF ROAD Macedonia во септември 2017.

st george velushina