You are currently viewing Здружение за запознавање и патување ОФ РОУД-МАКЕДОНИЈА Битола

Здружение за запознавање и патување ОФ РОУД-МАКЕДОНИЈА Битола

 

Здружение за запознавање и патување ОФ РОУД-МАКЕДОНИЈА Битола

 • Тел: +389 75 314 882
 • Е-пошта: info@off-road.mk

Здружението за запознавање и патување ОФ РОУД-МАКЕДОНИЈА Битола е Здружение на ентузијасти со долгогодишно искуство во областа на организирање и подготовка на патувања, планинарења и развивање на селски туризам.

Здружението се занимава со организација на голем број на активности во областа на активен туризам и тоа го прави самостојно или пак преку различен вид на поддршка на сродни здруженија и организации.
Дел од активностите на здружението се:

 • Организирање на патувања со џипови со цел запознавање на планинските предели на Македонија;
 • Организација на рекреативно планинарење, велосипедизам, кајак на диви води
 • Организација на патувања, подготовка и развивање на сески туризам во соработка со туристички агенции во Република Македонија и регионот;
 • Промоција на модели за соработка помеѓу граѓаните, институциите на власт и бизнис секторот за решавање на економски, еколошки и социјални проблеми со цел развивање на селскиот туризам;
 • Промовирање на акциони проекти за обмислување на стратегии за градење организациона структура во Република Македонија и во регионот за имплементирање на проекти и програми;
 • Организирање на семинари и натпревари и учество во издавање на брошури и публикации;
 • Организирање на хуманитарни и забавни манифестации;
 • Организирање и учество во издавање на брошури и публикации;
 • Подготовка и дегустација на традиционална храна, екологија и угостителство;
 • Промоција на културното наследство во функција на промовирање на туризмот;
 • Зачувување на природната средина и јакнење на еколошката свест кај населението;
 • Јакнење на капацитетите на руралните средини;
 • Меѓународна (погранична) соработка во функција на одржлив развој
 • Соработка со локалната самоуправа, Министерството за економија, Министреството за екологија, Министерството за култура и други здруженија, фондации и организации.

Контакт:

 • Здружение за запознавање и патување ОФ РОУД-МАКЕДОНИЈА Битола
 • Тел: +389 75 314 882
 • Е-пошта: info@off-road.mk
 • ЕДБ: 4002011523002
 • Матичен број: 6686699
 • Жиро сметка: 290000001233988
 • Депонент банка: ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ

Членовите на нашето здружение располагаат со 4х4 возила, кои по потреба можат да се стават во функција за превоз на туристи во соработка со туристички агенции и тур оператори.