Прашалник

    Прашалник за оценување на квалитетот на патеките во Мариово

    Почитувани. Ве молиме внимателно да го пополните прашалникот. Ќе ВИ одземе помалку од 5 мин, а директно ќе помогните во подобрувањето на патеките и туристичката понуда во Мариово. Она што не сакате, не мора да го пополнувате и можи да го оставите празно.