stobi macedonia

Стоби – Археолошки локалитет – фото галерија

Археолошки локалитет Стоби

Стоби (Στο′βοι, Stobi) е населба од античко време на утоката на Црна Река (Erigon) во Вардар (Axios). Првите податоци за Стоби се среќаваат кај Тит Ливиј (59 г. п.н.е – 17 г. н.е.) каде се спомнува дека во 197 г. п.н.е Филип V ги поразил Дарданците во близина на Стоби.

Stobi Archaeological site - MacedoniaНа ова место се вкрстувале двете важни антички рути, кои ги поврзувале:
1. Тесалоника (Солун, Грција) – Сирмиум (денес Сремска Митровица, град на 55 км западно од Белград Србија)
2. Хераклеа линкестис – Стоби – Пауталија (Ќустендил, Бугарија) – Сердика (Софија, Бугарија).

#Stobi Archaeological site - #MacedoniaДобрата местоположба на Стоби му овозможила од мало населено место во хеленистичкиот период, покасно во римскиот период да прерасне во економски и културен центар.

Според историските податоци градот Стоби егзистирал до крајот на 6 век.
Првите истражувања на локалитетот започнале од средината на 19 век, и до денес тој континуирано се истражува.

Археолошкиот локалитет Стоби е сопственост на Република Македонија и претставува споменик на култура од национален интерес од прва категорија.

Фото галерија – дел 1

Stobi Archaeological site - Macedonia
Stobi Archaeological site - Macedonia
#Stobi Archaeological site - #Macedonia
#Stobi Archaeological site - #Macedonia

Театар

Theatre #Stobi Archaeological site #Macedonia
Theatre #Stobi Archaeological site #Macedonia
Theatre #Stobi Archaeological site #Macedonia
Theatre #Stobi Archaeological site #Macedonia
Theatre #Stobi Archaeological site #Macedonia

Фото галерија – дел 2

ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА

The Episcopal Basilica #Stobi Archaeological site #Macedonia
The Episcopal Basilica #Stobi Archaeological site #Macedonia
The Episcopal Basilica #Stobi Archaeological site #Macedonia
The Episcopal Basilica #Stobi Archaeological site #Macedonia
The Episcopal Basilica #Stobi Archaeological site #Macedonia

Света улица

Via Sacra #Stobi Archaeological site #Macedonia
Mosaic - Via Sacra #Stobi Archaeological site #Macedonia
Mosaic - #Stobi Archaeological site #Macedonia

Фото галерија – дел 3

Via Sacra #Stobi Archaeological site #Macedonia
Via Sacra #Stobi Archaeological site #Macedonia
The Semicircular Square #Stobi Archaeological site #Macedonia
Via Sacra #Stobi Archaeological site #Macedonia
Via Sacra #Stobi Archaeological site #Macedonia
#Stobi Archaeological site #Macedonia
#Stobi Archaeological site #Macedonia
#Stobi Archaeological site #Macedonia

Фото галерија – дел 4

#Stobi Archaeological site #Macedonia
#Stobi Archaeological site #Macedonia
#Stobi Archaeological site #Macedonia

ТЕОДОСИЈАНСКА ПАЛАТА

THE THEODOSIAN PALACE #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE THEODOSIAN PALACE #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE THEODOSIAN PALACE #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE THEODOSIAN PALACE #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE THEODOSIAN PALACE #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE THEODOSIAN PALACE #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE THEODOSIAN PALACE #Stobi Archaeological site #Macedonia
#Stobi Archaeological site #Macedonia
#Stobi Archaeological site #Macedonia
#Stobi Archaeological site #Macedonia
#Stobi Archaeological site #Macedonia
#Stobi Archaeological site #Macedonia

Фото галерија – дел 5

Јавни бањи

Public Baths #Stobi Archaeological site #Macedonia

КУЌА НА ПЕРИСТЕРИЈА

THE HOUSE OF PERISTERIA #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE HOUSE OF PERISTERIA #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE HOUSE OF PERISTERIA #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE HOUSE OF PERISTERIA #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE HOUSE OF PERISTERIA #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE HOUSE OF PERISTERIA #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE HOUSE OF PERISTERIA #Stobi Archaeological site #Macedonia

ГОЛЕМА БАЊА

THE LARGE BATH #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE LARGE BATH #Stobi Archaeological site #Macedonia

Фото галерија – дел 6

ГРАДСКА ЧЕШМА

PUBLIC FOUNTAIN #Stobi Archaeological site #Macedonia
PUBLIC FOUNTAIN #Stobi Archaeological site #Macedonia

КУЌА НА ПОЛИХАРМ (КУЌА НА ПСАЛМИТЕ)

THE HOUSE OF POLYCHARMOS #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE HOUSE OF POLYCHARMOS #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE HOUSE OF POLYCHARMOS #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE HOUSE OF POLYCHARMOS #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE HOUSE OF POLYCHARMOS #Stobi Archaeological site #Macedonia

СИНАГОГА БАЗИЛИКА

THE SYNAGOGUE BASILICA #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE SYNAGOGUE BASILICA #Stobi Archaeological site #Macedonia
#Stobi Archaeological site #Macedonia

Фото галерија – дел 7

ГРАДСКА ЧЕШМА

PUBLIC FOUNTAIN #Stobi Archaeological site #Macedonia

КУЌА НА ПОЛИХАРМ (КУЌА НА ПСАЛМИТЕ)

THE HOUSE OF POLYCHARMOS #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE HOUSE OF POLYCHARMOS #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE HOUSE OF POLYCHARMOS #Stobi Archaeological site #Macedonia
#Stobi Archaeological site #Macedonia

МАЛА БАЊА

THE SMALL BATH #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE SMALL BATH #Stobi Archaeological site #Macedonia
THE SMALL BATH #Stobi Archaeological site #Macedonia

Фото галерија – дел 8

Рано – римски објект

Early Roman Building #Stobi Archaeological site #Macedonia
Early Roman Building #Stobi Archaeological site #Macedonia
Early Roman Building #Stobi Archaeological site #Macedonia
Early Roman Building #Stobi Archaeological site #Macedonia
Early Roman Building #Stobi Archaeological site #Macedonia
Early Roman Building #Stobi Archaeological site #Macedonia
#Stobi Archaeological site #Macedonia

Фото галерија – дел 9

#Stobi Archaeological site - #Macedonia
#Stobi Archaeological site - #Macedonia
#Stobi Archaeological site - #Macedonia
#Stobi Archaeological site - #Macedonia
#Stobi Archaeological site - #Macedonia

Фото галерија – дел 10

Коцкарница

The Casino #Stobi Archaeological site #Macedonia
#Stobi Archaeological site - #Macedonia
The Casino #Stobi Archaeological site #Macedonia

Храм на Изида

Temple of Isis #Stobi Archaeological site #Macedonia
Temple of Isis #Stobi Archaeological site #Macedonia
#Stobi Archaeological site - #Macedonia

Театар