Стоби – Археолошки локалитет – фото галерија

stobi macedonia
Back
Next

Археолошки локалитет Стоби

Стоби (Στο′βοι, Stobi) е населба од античко време на утоката на Црна Река (Erigon) во Вардар (Axios). Првите податоци за Стоби се среќаваат кај Тит Ливиј (59 г. п.н.е – 17 г. н.е.) каде се спомнува дека во 197 г. п.н.е Филип V ги поразил Дарданците во близина на Стоби.

Stobi Archaeological site - MacedoniaНа ова место се вкрстувале двете важни антички рути, кои ги поврзувале:
1. Тесалоника (Солун, Грција) – Сирмиум (денес Сремска Митровица, град на 55 км западно од Белград Србија)
2. Хераклеа линкестис – Стоби – Пауталија (Ќустендил, Бугарија) – Сердика (Софија, Бугарија).

#Stobi Archaeological site - #MacedoniaДобрата местоположба на Стоби му овозможила од мало населено место во хеленистичкиот период, покасно во римскиот период да прерасне во економски и културен центар.

Според историските податоци градот Стоби егзистирал до крајот на 6 век.
Првите истражувања на локалитетот започнале од средината на 19 век, и до денес тој континуирано се истражува.

Археолошкиот локалитет Стоби е сопственост на Република Македонија и претставува споменик на култура од национален интерес од прва категорија.

Фото галерија – дел 1

Stobi Archaeological site - Macedonia
Stobi Archaeological site - Macedonia
#Stobi Archaeological site - #Macedonia
#Stobi Archaeological site - #Macedonia

Театар

Theatre #Stobi Archaeological site #Macedonia
Theatre #Stobi Archaeological site #Macedonia
Theatre #Stobi Archaeological site #Macedonia
Theatre #Stobi Archaeological site #Macedonia
Theatre #Stobi Archaeological site #Macedonia
Back
Next