Strumica Fortress - Carevi Kuli (Czar's Towers) - XI century fortress above the city of Strumica

Струмичко Кале – Цареви Кули – тврдина од XI век над градот Струмица

Најстарите траги од животот во Струмица датираат од околу 3500 п.н.е., и може да се претпостави дека Царевите кули со својата позиција овозможувале добра одбрана на населбата. Дебелите бедеми на тврдината се сведок за немирните времиња во средениот век во овој регион. Во XI век, по битката на Беласица, византискиот император Василие II им наредува на своите војводи „да ги преминат ридовите околу Струмица и да ги запалат ѕидините, за да му ги исчистат сите пречки на патот што води кон Солун”.
По освојувањето, Византијците ја реорганизирале одбраната со нови ѕидови и кули до XIV век доминирале во регионот и градот.
Во XIV век византискиот писател и научник Никифор Грегора, на патот за Србија, се задржал неколку дена во Струмица, каде што нашол заштита во градот, „што се крева така да се рече над облаците”.
Понатамошниот живот на оваа тврдина секако е сврзан со властелините на оваа околија и престанал во времето кога Турците ги напуштаат утврдените градови.
Тврдината се наоѓа на југозападната страна на Струмица, на зарамнето плато на врвот од ридот, кој стрмно се издига над градот и од каде има добра прегледност и контрола врз целата струмичка котлина. На надморска висина од 445 метри, стрмните страни овозможувале платото лесно да се брани дури и кога не би било утврдено.
Денес се видливи остатоците од понискиот и тврд бедем на предградието, а највисокиот дел од изохипсите ја сочувал акрополата.
На западната страна е портата со две кули, а пред влезот имало ископан длабок ров над кој се спуштал мостот по кој се влегувало во тврдината. Доминантно место на акрополата била полигоналната кула, која представувала команден центар од кој се раководело со одбраната.
На педесетина метри северно од кулата се наоѓа издлабена во земјата четвороаголна просторија – цистерна. За оваа просторија се претпоставува дека била цистерна за вода или складиште за храна; жито, вино итн., неопходна особено за време на опсада на тврдината.

Локација: Google Maps (нов прозорец…)

Фото галеријата – Macedonia postcards…

 

Carevi Kuli (Czar's Towers) - Strumica Fortress

 

Carevi Kuli (Czar's Towers) - Strumica Fortress

 

Carevi Kuli (Czar's Towers) - Strumica Fortress

 

Panorama - Strumica city - View from Carevi Kuli (Czar's Towers)

 

Panorama - Strumica city - View from Carevi Kuli (Czar's Towers)

 

Panorama - Strumica city - View from Carevi Kuli (Czar's Towers)

 

Panorama - Strumica city - View from Carevi Kuli (Czar's Towers)

 

Panorama - Strumica city - View from Carevi Kuli (Czar's Towers)

 

Carevi Kuli (Czar's Towers) - Strumica Fortress

 

Panorama - Strumica city - View from Carevi Kuli (Czar's Towers)

 

Carevi Kuli (Czar's Towers) - Strumica Fortress

 

Carevi Kuli (Czar's Towers) - Strumica Fortress

 

Carevi Kuli (Czar's Towers) - Strumica Fortress

 

Panorama - Strumica city - View from Carevi Kuli (Czar's Towers)