Одржлив туризам - дводневна обука во организација на ЛДА - Струга - 29-30.03.2019

Одржлив туризам – дводневна обука во организација на ЛДА – Струга – 29-30.03.2019

Одржлив туризам – дводневна обука

На 29-30.03.2019 во организација на Локална агенција за развој – Струга (ЛДА – Струга), се одржа дводневна обука на тема „Одржлив туризам“.
Обуката имаше за цел да им пренесе на учесниците позитивни искуства за тоа како но нивните услуги и производи со ребрендирање може да се вклопат во туристичката понуда и да создадат додадена вредност.

Во рамките на дводневната обука, беа опфатени темите:
• Вовед во зелен и одржлив туризам
• Чекори за екологизирање на една туристичка услуга;
• Користење и приоритетизирање на одржливи практики во туристичкиот бизнис;
• Анализа на негативното влијание врз животната средина од масовниот туризам;
• Позиционирање на твојот бизнис во контекст на одржлив туризам;
• Иновативноста и одржливиот зелен туризам ;
• Преточување на твојот бизнис во контекст на одржлив туризам.

Одржлив туризам - дводневна обука во организација на ЛДА - Струга - 29-30.03.2019

На обуката присуствуваше и Парговски Јове, како претставник на Здружението за запознавање и патување ОФ РОУД-МАКЕДОНИЈА Битола

Активноста беше спроведена во рамките на проектот „Воведување на Паметен Туризам и Споделена Економија„ кој е поддржан од Делегација на Европската Унија, преку Програма за прекугранична соработка ИПА II

Фото галерија од Охрид 29-30.03.2019

По завршувањето на работниот дел, дел од учесниците имаа можност да се запознаат со дел од убавините на Охрид под водство на туристичкиот водич Катерина Василевска. Ова беше и одлична можност за фотографирање на дел од градот.

#Ohrid city #Macedonia
#Ohrid city #Macedonia

Поглед кон Охридско Езеро и стариот дел на Охрид

#Ohrid city #Macedonia
#Ohrid city #Macedonia
Magnolia tree

Поглед кон црквата Св. Јован – Канео

St. John - Kaneo - #Ohrid city #Macedonia

 

#OhridLake #Macedonia

 

Harbor - Ohrid city - Macedonia

 

View toward old part of Ohrid city, Macedonia

 

 

Ohrid Lake Macedonia

 

Ohrid - Macedonia

 

Ohrid Lake, Macedonia

 

Охрид  – ноќе – фотографирано од пристаништето

Ohrid city at night, #Macedonia

 

Ohrid city at night, #Macedonia

 

Ohrid city at night, #Ohrid #Macedonia

 

Ohrid city at night, #Ohrid #Macedonia #Magnolia

 

Ohrid city at night, Macedonia

 

Ohrid city at night, Macedonia

 

Св. Богородица – Перивлепта

Holy Mary Perybleptos (St. Clement) – Ohrid, Macedonia

 

Holy Mary Perybleptos (St. Clement) – Ohrid, Macedonia

 

Holy Mary Perybleptos (St. Clement) – Ohrid, Macedonia

 

Ohrid, Macedonia

 

Holy Mary Perybleptos (St. Clement) – Ohrid, Macedonia

 

Holy Mary Perybleptos (St. Clement) – Ohrid, Macedonia

 

Tomb og Gligor Prlichev - Holy Mary Perybleptos (St. Clement) church – Ohrid, Macedonia

 

Holy Mary Perybleptos (St. Clement) church – Ohrid, Macedonia

 

Св. Богородица – Панадос

St. Mary church (Sv. Bogorodica Pandonos), Ohrid, Macedonia

 

St. Mary church (Sv. Bogorodica Pandonos), Ohrid, Macedonia

 

St. Mary church (Sv. Bogorodica Pandonos), Ohrid, Macedonia

 

St. Mary church (Sv. Bogorodica Pandonos), Ohrid, Macedonia

 

St. Mary church (Sv. Bogorodica Pandonos), Ohrid, Macedonia

 

Антички театар

Ancient Theater in Ohrid city, Macedonia

 

Ancient Theater in Ohrid city, Macedonia

 

View toward Holy Mary Perybleptos church

 

View toward Holy Mary Perybleptos church

 

Плаошник – Св. Пантелејмон / Св. Климент

Plaoshnik - Saint Pantelejmon/Saint Kliment church, Ohrid, Macedonia

 

Plaoshnik - Saint Pantelejmon/Saint Kliment church, Ohrid, Macedonia

 

Поглед кон Охридско Езеро

View toward Ohrid Lake

 

View toward Ohrid Lake

Св. Јован – Канео

St. John - Kaneo - #Ohrid city #Macedonia

 

St. John - Kaneo - #Ohrid city #Macedonia

 

View toward Ohrid Lake

 

St. John - Kaneo - #Ohrid city #Macedonia

 

St. John - Kaneo - #Ohrid city #Macedonia

 

View toward Ohrid Lake

 

Ohrid old town

 

 

Traditional architecture - Ohrid city, Macedonia

 

 

 

St. John Kaneo church, Ohrid, Macedonia

 

Ohrid, Macedonia

 

Table for two - Ohrid Lake, Macedonia

 

Ohrid Lake, Macedonia

 

Ohrid Lake, Macedonia

 

Традиционална архитектура

Traditional Ohrid architecture

 

Св. Софија

St. Sofia church, Ohrid, Macedonia

 

Реконструкција на стар чун

Reconstruction of old boat used in Ohrid Lake in the past

 

Традиционална архитектура

Traditional architecture in old town Ohrid, Macedonia

 

Traditional architecture in old town Ohrid, Macedonia

 

Музеј на град Охрид – Куќата на Робевци

Ohrid museum - House of "Robevci"

 

Street in old town Ohrid, Macedonia

 

Street in old town Ohrid, Macedonia

 

Street in old town Ohrid, Macedonia

 

Street in old town Ohrid, Macedonia

 

Св. Климент (мал)

St. Kliment - (small) church, Ohrid, Macedonia

 

St. Kliment - (small) church, Ohrid, Macedonia

 

St. Kliment - (small) church, Ohrid, Macedonia

 

St. Kliment - (small) church, Ohrid, Macedonia

 

Св. Богородица – Болничка

Holy Mary - Bolnichka - church, Ohrid, Macedonia