resen museum 360

Ресенски сарај – 360 VR панорама

Сарајот во Ресен е еден од најрепрезентативните примери на објекти градени во неокласичен стил во Македонија.

Граден е во периодот од 1905 до 1909 година од еден од водачите на Младотурската револуција, Ахмед Нијази-бег.
Денес во објектот се сместени домот на културата, галерија на икони, музеј и библиотека.

Повеќе: Музеј во  Ресен

resen museum 360